Regulamin

Sklep jest przeznaczony wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem Platformy skleptamada.pl, działającej pod adresem internetowym: www.skleptamada.pl.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

–         Sprzedawcy – rozumie się przez to spółkę TAMADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-810) przy ul. Srebrnej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373591, NIP 5272634454, REGON 142522263, kapitał zakładowy w kwocie 200.000 PLN w całości opłacony.

–         Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

–         Platformie skleptamada.pl – rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.skleptamada.pl służącą do prezentacji towarów oferowanych przez platformę oraz składaniu i ewidencjonowaniu Zamówień.

–         Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie. W odniesieniu do alkoholu zawarcie umowy sprzedaży przy wykorzystaniu technologii składania zamówień na Platformie skleptamada.pl jest możliwe wyłącznie w Sklepie posiadającym wymagane prawem zezwolenie i w jego zakresie.

–         Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się na skleptamada.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

–         Dostawcy – należy przez to rozumieć (i) podaną na Platformie skleptamada.pl firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”), (ii) pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”). Sprzedawca zapewnia dostarczanie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczenie towaru poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zgody Sprzedawcy

–         Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na Platformie skleptamada.pl podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

–         Sklepie – należy przez to rozumieć sklepy działające pod marką TAMADA. Adresy poszczególnych Sklepów dostępne są na stronie www.e-tamada.pl.

–         Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem. .

–         Placówce Handlowej Sprzedawcy – należy przez to rozumieć sklepy prowadzone przez Sprzedawcę pod nazwą handlową „Tamada”.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 1. Korzystanie z Platformy skleptamada.pl jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer PC;
  2. szerokopasmowe łącze internetowe;
  3. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
  4. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  5. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
  6. aktywne konto e-mail

 

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego na Platformie skleptamada.pl poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

Login i hasło mają charakter poufny.

 1. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 2. Zamawiający składa Zamówienie na Platformie skleptamada.pl. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia. W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu. Sprzedawca może zrezygnować z procedury potwierdzania w przypadkach realizacji kolejnych Zamówień tego samego Zamawiającego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do Zamówień składanych za pomocą Platformy skleptamada.pl jest Warszawa (02-696), ul. Kłobucka 8.
 5. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  3. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
  4. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.
  5. Dokonywanie Zamówień za pomocą Platformy skleptamada.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez Zamawiającego spośród dostępnych godzin dostawy określonych na Platformie skleptamada.pl.
  6. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją Zamówień za pośrednictwem Platformy skleptamada.pl jest możliwy:
   1. za pomocą formularza na Platformie skleptamada.pl dostępnego na stronie,
   2. telefonicznie pod numerem telefonu podany: 22 2237240, 516023284 ,
   3. za pośrednictwem e-mail: biuro@skleptamada.pl,
   4. listownie na adres Sprzedawcy:

TAMADA Sp. z o.o.

ul. Na Skraju 107a

05-900 Raszyn.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Towarów bez wad oraz do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.
 2. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:
  1. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia,

   oraz

 1. informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
 4. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu technologii Platformy skleptamada.pl są przechowywane przez system informatyczny Platformy skleptamada.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu technologii Platformy skleptamada.pl przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
 5. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
 7. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

III. Zasady płatności

 1. Formy płatności dostępne na Platformie skleptamada.pl to:
  1. gotówka (pobranie) – zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru,
  2. przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu

 

Płatności w formach, o których mowa w ppkt. 1. powyżej możliwe są jedynie w przypadku dostaw realizowanych Transportem Własnym. Płatność w ten sposób nie jest możliwa, jeżeli dostawa jest realizowana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

 1. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. W przypadku Towarów na wagę, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Zamawiającemu wynosi więcej niż +/-5%, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z odbioru takiego Towaru, bądź do rezygnacji z odbioru całego Zamówienia, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu Cenę, o ile została ona uiszczona przez Zamawiającego z góry.
 2. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz Ceny za Towar ponosi Zamawiający, są podawane na Platformie skleptamada.pl przy składaniu Zamówienia. W przypadku miejscowości, w których Zamawiający nie zapewnia dostawy Transportem Własnym, Koszty dostarczenia Towaru (w tym pobrania) obejmują koszty przesyłki kurierskiej, którą przesyłany jest Towar do Zamawiającego, o ile usługa taka jest dostępna. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał jako formę dostawy Firmę Kurierską, koszty przesyłki kurierskiej są widoczne dla Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia Towaru na Platformie skleptamada.pl.

IV. Dostawa

 1. Obszar składania zamówień przy wykorzystaniu technologii Platformy skleptamada.pl jest określony kodem pocztowym miejsca dostawy Zamówienia.
 2. Możliwość i formę dostawy Zamówienia (dostawa Firmą Kurierską lub Transportem Własnym, a także dostępność Towarów wraz z obowiązującymi Zamawiającego Cenami, Zamawiający może sprawdzić na Platformie skleptamada.pl, po podaniu kodu pocztowego miejsca dostawy). Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Transportem Własnym, wyłącznie w miejscach wskazanych na Platformie skleptamada.pl. W pozostałych miejscach możliwa jest realizacja Zamówienia wyłącznie za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
 3. Dostawa za pośrednictwem Firmy Kurierskiej odbywa się w miejscowościach, w których Zamawiający nie zapewnia Transportu Własnego.
 4. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.
 6. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
 7. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.
 8. Dostawca ma prawo zażądać od osoby odbierającej zamówiony Towar zawierający alkohol okazania dowodu tożsamości w celu potwierdzenia pełnoletniości. W przypadku odmowy lub niemożności odbioru Zamówienia przez osobę pełnoletnią, Dostawca ma prawo do odmowy wydania alkoholu. Dostawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim oraz w każdym przypadku, gdy przepisy prawa nie pozwalają na wydanie alkoholu.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na dole strony.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżęj, Zamawiający może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres: Warszawa (02-696), ul. Kłobucka 8 .
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  6. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany przez Zamawiającego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.
  7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez przesłanie na adres e-mail: biuro@skleptamada.pl

VI. Reklamacja Towaru

 1. Reklamacje można składać:
  1. bezpośrednio u Dostawcy w razie odbioru Zamówienia od Dostawcy Transportem Własnym;

lub

 1. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@skleptamada.pl

lub

 1. w każdym ze Sklepów.
 2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez przesłanie pisma pod adres: TAMADA Sp. z o.o.. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.
 5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający dokonując rejestracji na Platformie skleptamada.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.
 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VIII. Obsługa plików Cookies

Korzystający z Platformy skleptamada.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

IX. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw,
 2. W odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Informacje o Rodo

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Poniżej przedstawiamy zagadnienia dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Czym są dane osobowe

Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska – wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

Dane osobowe – jak je zbieramy?

Państwa dane osobowe zbieramy w momencie, gdy korzystają Państwo z naszych usług. Dane osobowe mogą być zapisywane na naszej stronie oraz urządzeniach, które wykorzystują Państwo do korzystania z naszej oferty.

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w związku korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych drogą elektroniczną.
W celu przesyłania powiadomień e-mail stanowiącego zapytanie przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail.
W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numer telefonu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

Administratorzy

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w celu wykonania usługi prawniczej jest Tamada z/s w Warszawie

 

Przekazywanie danych

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

 

Ochrona danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych polega na pseudonimizacji. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

 

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Państwu uprawnienia wobec Państwa danych i ich przetwarzania przez nas. Jeśli została udzielona zgody na przetwarzanie danych można w każdej chwili ją wycofać, zwracając się do administratora o usunięcie danych osobowych.
Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych,
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.